top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

КЗ ЛІЦЕЙ "Мрія" 

Звіт за 2016-2017 н.р.


Звіт про роботу керівника загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

за 2016-2017 н.р.


Протягом звітного періоду з 01.09.2016 по 31.05.2017 року управління навчальним закладом здійснювалось відповідно до норм статуту, правил внут­рішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувався посадових обов'язків, законодавства України та Інших нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвіт­нього навчального закладу. Основний акцент звернено на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Питання навчально-виховної роботи та ЇЇ ре­зультативності виносилися на загально шкільні батьківські збори в жовтні, грудні, березні, предметом особливої уваги вони були на кожних класних батьківських зборах. Тому сьогодні я зупинюся лише на най­важливіших, на мою думку, питаннях управління навчально-виховною роботою.

Відповідно до наказу № 130 від 17.08.2016 року за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій станом на 01.09.2016 рік проживає 124 дітей і підлітків віком від 5 до 18 років, які ще не здобули середню освіту. З них навчається у нашій школі, 24 у загальноосвітніх навчальних закладах 104, на основних відділеннях вищих навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації 2, професійно-технічних навчальних закладів, які дають повну загальну середню освіту_0. Із них дітей, яким на 1 вересня минулого року виповнилося 6 років (будуть навчатися у 2017-2018 н. р.) - 14, дітей і підлітків які відповідно до рішень ЛКК, обласної медико-психолого-педагогічної консультації не підлягають навчанню та підлітків (0). Під моїм керівництвом якісно проведено аналіз навчання станом на 1 вересня всіх дітей і підлітків території обслуговування. Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків території обслуговування, які навчаються в Інших навчальних закладах.

Розроблена ще у 2003 році система контролю за навчанням дітей і підлітків території обслуговування у закладах, які дають повну загальну середню освіту, дає позитивні результати. Так, наказом № 130 від 17.08.2016 року по закладу із педагогічних працівників призначено відповідальних осіб за здійснення контролю за навчанням дітей і підлітків, які навчаються в інших навчальних закладах. Питання охоплення дітей освітою 2 рази заслухано на нарадах та педраді.

Станом на 5 вересня минулого навчального року у закладі нараховувалось 541 учЕНЬ. Питаннями зарахування та відрахування учнів упродовж навчального року займався директор школи. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом №46/р від 01.09.2016 зараховано 135 учнів та укомплектовано 4 перших класів.

Вживалися заходи щодо ознайомлення учнів та їхніх батьків з умовами зарахування до за­кладу, Статутом, правилами трудового розпо­рядку. Класи відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу згідно з нор­мативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо площі на одного учня. Під час комплектації перших класів враховано окремі пропозиції батьків, а саме зарахування в класи з поглибленим вивченням іноземної мови та класи окремого навчання хлопчиків та дівчаток.

Організувала активну співпрацю вчителів перших класів, вихователів груп продовженого дня, медичного працівника, практичного психо­лога, батьків. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров'я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям, вихователям з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання, спільна підготовка і проведення батьківських зборів, активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тему. Сподіваюсь, що така співпраця буде не лише про­довжуватися, а й розширюватися.

Упродовж навчального року до закладу прибуло 2 учнів, відраховано 7 учнів; з них 3 перейшли на навчання до інших навчальних закладів, 4 переїхали на нове місце проживання.

Ефективністю відзначалася система контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, спільно з з'ясовувала причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, пода­вали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини від­сутності на уроках Виправдала себе система телефонного зв'язку клас­них керівників із батьками.

Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові на засіданнях педагогічної ради, обумовлювалися наказами по школі. Прийняті рішення сприяли вдосконаленню системи роботи закладу з питань поліпшення відвідування учнями школи; посиленню індивідуальної роботи класних керівників з учнями та їхніми батьками.

Спільними рішеннями - педагогічної ради і ради навчального закладу, учнів переведено до наступних класів, учнів 2-4-х, класів за підсумками навчального року нагороджено похвальними листами.

313 учнів 1-4-х класів, зараховані до ГПД наказ №47/р від 01.09.2016 року..

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану, схваленого рішенням №5/7 від 20.04.2017 року засідання педагогічної ради та ради навчального закладу та затвердженого річного плану роботи закладу. З урахуванням побажань учнів та окремих батьків за рахунок годин, які передбачено штатним розписом закладу була організована робота гуртків. Для зміцнення здоров'я учнів, розвитку їхніх фізичних та морально-вольових здібностей, задоволення потреби у додатковій освіті спортивного профілю організувала роботу спортивних секцій (бейсбол, самбо, футбол).

З питань навчально-виховної роботи видані організаційні накази. За підсумками внутрішнього контролю питання заслухані на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові. Видані накази відзначаються належним стилістичним оформленням, чіткістю та конкретністю. Достатньою аналітичністю, конкретністю відзначаються накази з питань навчально-виховної роботи. Керувала роботою педагогічної ради. Проведено 7 засідань, на яких розглянуто 47 питань. Слід відмітити, що завдяки якісному плануванню засідань педради та підготовки їх, зміни підходів до форм проведення засідань, педрада стала суттєво впливати на стан навчання і виховання школярів, стала вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічного колективу.

Прийнято 187 управлінських рішень. Слід від­значити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною попередньо узгоджувалися з їх­німи виконавцями. В управлінських рішеннях відмовилися від гасел та закликів, а перейшли на конкретну програму діяльності. До того ж успішно спрацьовує принцип головної ланки, ви­значений на підсумковому засіданні педагогічної ради на початку навчального року.

Особливу увагу приділяла питанням контролю за виконанням рішень, що дало свої позитивні результати. Рішення виконані згідно встановлених термінів. Стан виконання рішень педагогічної ради обов'язково заслуховували на чергових засіданнях. З метою організації та контролю за виконанням інструктивно-директивних і ме­тодичних документів, власних рішень введено контроль.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за уроками, відвідано 350 уроків та позакласних заходів. Вивчила систему уроків учителів, стан викладання предметів математики, економіки, основ здоров’я, логіка. Здійснила перевірки ведення педагогічної та учнівської документації. За кожним контролем відповідно до річного плану роботи навчального закладу приймались управлінські рішення (видано 187 наказів; підготовлено 7 проектів рішень, які прийняті на засіданні педагогічної ради).

На виконання річного плану роботи навчаль­ного закладу упродовж року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень школярів, із математики, економіки, основ здоров’я. Питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, узагальнено наказами. Прийняті за результатами вивчення рішення сприяли вдосконаленню роботи підвищенню її результативності.

Організувала роботу з продовження вивчення навчальних можливостей кожного учня та врахування їх у навчально-виховній роботі. З урахуванням цього оцінюємо результатив­ність роботи кожного вчителя, що значною мірою сприяє під­вищенню об'єктивності. Введене рейтингове оцінюван­ня роботи педагогів створило оптимальні умови для одержан­ня кожним учителем закладу інформації з оцінки рівня його педагогічної діяльності.

Найголовнішим об'єктом вважаємо контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, причому з введенням практики постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його ви­вчення.

Слід зазначити, що практика останніх років підтвердила правильність нашого шляху щодо системи збору та аналізу інформації про стан та результативність навчально-виховного процесу.

У практику ввійшло по семестрове плану­вання контролю за результатами, проведено 4 директорських контрольних робіт. Контроль за рівнем сформованості навичок читання проводиться з першого по четвертий класи чотири рази на рік, результати його фіксуються в таблицях. Результати контролю персонально доведені до відома всіх батьків учнів. Щорічно адміністративному контролю підлягають визначені навчальними програмами обов'язкові види перевірок.

Детальний аналіз результатів контролю, що проводяться директором спільно з учителями, дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі при­ймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тен­денцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей. Адміністрацією проведено 12 контрольних робіт. Результати їх узагальнено. Прийняті управлінські рішення за підсумковими матеріалами було спрямовано на пропаганду перспективного педагогічного досвіду вчителів, організацію Індивідуальної роботи з окремими учнями класів. У кінцевому підсумку це призвело до покращення результату.

Для управління роботою з обдарованими дітьми розроблялися та з урахуванням резуль­тативності їх виконання удосконалювалися за­ходи з підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах усіх рівнів, конкурсах тощо. Призерами Всеукраїнського конкурсу Знавців української мови ім. П.Яцика (Грешніков Матвій 3-А клас).

Особливу увагу приділяла питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем на­вчальних досягнень учнів та об'єктивністю оці­нювання їхніх навчальних досягнень. Розроблена та апробована система внутрішнього контролю з цього напряму роботи сприяла якісному вико­нанню навчальних програм і якісному засвоєнню більшістю учнів обов'язкового мінімуму знань.

Проводила як організаційну, так і контролюючу роботу з виконання планів роботи. Безпосереднє керівництво роботою з підготовки річного плану та персональну відповідальність за його якість, а пізніше і за виконання, у нашому закладі беру на себе. Слід відзначити, що системна робота з аналізу планування дала свої результати ї всі плани роботи як закладу загалом, так і окремих його структур відзначаються конкретністю як за змістом, так і за термінами виконання і виконавцями. Питання стану виконання річного плану роботи заслухана на засіданні педагогічної ради на кінець навчального року Спільно із заступником здійснювала системний контроль за виконанням планів роботи, всіх працівників закладу.

Достатньо уваги приділяла питанням розробки плану роботи на наступний навчальний рік. Так наказом № 50 від 06.04.2017 року створила комісію з розробки проекту плану і провела наради із членами комісії, координувала та контролювала роботу її членів. нині проект річного плану практично готовий і поданий на ознайомлення членам педагогічного колективу.

З метою якісної розробки ро­бочого навчального плану на на­ступний навчальний рік проведена організаційна робота з його підготовки. Наказом по навчальному закладу №53 від 15.04.2016 року створено тарифікаційну комісію з підготовки навчальних планів. До відома учнів та їхніх батьків доведено можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів. Проведено анкетування батьків у всіх класах відбулися збори батьків, на яких розглянуто питання використання годин варіа­тивної складової, зібрано заяви батьків учнів класів щодо,введення курсів та поглибленого вивчення англійської мови. Проведена робота сприяла якісній розробці робочого навчального плану, задоволенню освітніх потреб учнів та їхніх батьків.

Адміністрація постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. Створено банк даних дітей «групи ризику», які знаходяться на внутрішньому обліку. Працювала Рада профілактики правопорушень. Заслухано низку питань та прийняті рішення, якими визначалися першочергові та довготермінові спільні заходи з попередження кризових та проблемних ситуа­цій. На засідання ради запрошувалися класні керівники, представники класних бать­ківських комітетів. Координувала роботу класних керівників, практичного психолога й педагога-організатора щодо індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Результатом, цієї роботи стало підвищення авторитету закладу і вчителя, зросла відповідальність окремих бать­ків за навчання і виховання дітей, поліпшилася поведінка окремих учнів. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами. Із метою вдосконалення умов для творчої діяльності педагогів працювали МО, творчі групи. Спільно із заступником належну увагу приділяла питанням науково-методичної роботи, створені умови для дослідницької діяльності учнів та педагогів.

У цьому навчальному році у нас працювало 4 молодих спеціалістів. Мені вдалося підібрати таких наставників, які спільно з початків­цями та управлінцями зуміли скоординувати основні завдання. Це справа не з легких. Мені приємно сказати хороші слова про вчителів, які понад усе люблять дітей і з задоволенням спілкуються з ними, не уявляють себе в іншій ролі. Брала активну участь у роботі шкільних методичних об'єднань, засіданнях, конференціях, педагогічних читаннях тощо. За наслідками внутрішнього контролю рекомендувала на розгляд питання, щодо викладання предметів.

У встановлені чинним положенням про атес­тацію терміни здійснювала усі організаційні за­ходи щодо її проведення. Керувала роботою атестаційної комісії І рівня. Для кожного члена комісії створила належні умови для вивчення роботи педагогів, що атестувалися. Проведено 4 засідань атестаційної комісії. Відзначено роботу педагогів Костенко М.Є., Скородзієвської Т.А., Карауша Я.О., Романенко В.С., Лисенко М.О., Бутакової Т.В. з питань якісної організації навчально-виховного процесу. Слід відзначити, що завдяки наявності внутрішніх чітких, критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзнача­ється відкритістю і гласністю, сприяє поглиб­ленню товариських відносин у педагогічному колективі, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.

Однією із першочергових щоденних моїх турбот залиша­лося здоров'я учнівської мо­лоді. Так, у процесі внутрішнього контр­олю за уроками та позакласними заходами зверталася увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізич­ної, психічної, соціальної і духовної складових здоров'я.

Спільно з класними керівниками, учителями фізичної культури, медичною сестрою відповідно до чинної Інструкції, наказом № 164 від 05.09.2016 року було проведено розподіл учнів на групи для занять на уроках фізкультури, затвердив списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп.

Упродовж навчального року на підставі медичних висновків наказами вносилися зміни. Відповідно до вимог чинного Положення організувала медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням школярів, здійснювала контроль за його дотриманням, результати

контролю заслухано на педагогічних радах. Це значною мірою сприяло вивченню фізичних можливостей школярів, підвищенню якості та результативності уроків фізичної культури, контролю за фізичним розвитком окремих школярів. (Питання стану фізичного розвитку школярів та фізичного виховання двічі заслухано на засіданнях педагогічної ради). Спільно із заступником з навчально-виховної роботи вживала заходи щодо відповідності розкладу уроків педагогічним та санітарно-гігі­єнічним вимогам. Так, його внутрішній науковий аналіз сприяв оптимальному врахуван­ню динаміки працездатності школярів упродовж дня та тижня. Як під час розробки робочого навчального плану, так і під час складання розкладу уроків враховано норми щодо гра­ничного тижневого навантаження кожного школяра.

Здійснювала управління організацією харчування та контроль за ним. Так, наказом № 121 від 17.08.2016 року «Про організацію харчування» призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов'язки, затверджено графік харчування, визначено заходи щодо обліку безкоштовного харчування. Результати контролю за роботою шкільної їдальні, обговорено на нарадах та педрадах.

Слід відзначити, що завдяки спільним діям адміністрації та батьківської громадськості суттєво поліпшилася якість страв. (Питання стану організації харчування учнів розглядалося на засіданні педагогічної ради (серпень 2016, січень, травень 2017) нараді при директорові,(вересень, грудень 2017, січень, березень, травень 2017). на засіданні ради закладу (серпень 2016, січень 2017, класних та загальношкільних батьківських зборах, про що записано у відповідних протоколах. Прийняті ними рішення представлені в таких управлінських документах.

Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося своєчасно. Питання стану медичного обслуговування, роботи з профілактики захворювань серед школярів заслухано на нарадах при директору.

У підсумку це призвело до поліпшення забезпече­ності навчального закладу первинними засоба­ми надання першочергової медичної допомоги, навчанню працівників та учнів діям щодо надання долікарської допомоги, тощо.

На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. З цією метою здійснювалися навчання, інструктажі, бесіди. Виконання їх повною мірою забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду як з учнями, так і з працівниками не було нещасних випадків (крім побутових з учнями).

Всі учасники навчально-виховного процесу брали активну участь у вирішенні питань щодо заповнення сайту. Наш сайт нині виконує такі основні завдання: надає публічну довідкову інформацію про заклад; через розміщення відповідей на типові запитання інформує батьків про прийом до закладу; звітність про навчально-виховну та оздоровчу роботу зі школярами. Педагоги школи з метою управлінської діяльгості всі мають власні аккаунти в Google Apps/

З метою формування батьківської культури ор­ганізувала роботу відкритого лекторію для батьків та школу для батьків, які вперше ведуть дітей до школи; проведенні консультації психолога, бібліотекаря з най­різноманітніших питань; періодичне опитування, анкетування батьків та учнів з метою визначення міри їхньої задоволеності освітніми послугами.

Відповідно до плану роботи відбулися тема­тичні загальношкільні батьківські збори, на яких поряд з іншими питан­нями роз'яснювати батькам обов'язки та відпо­відальність за розвиток дітей та здобуття ними повної загальної середньої освіти, зверталася увага на попередження дитячого травматизму, дитячої бездоглядності, на правильне харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання, тощо.

Ефективно вирішувалися фінансово-госпо­дарські проблеми навчального закладу в органах державної влади та місцевого самоврядування. До цієї роботи ,були залучені батьки. У минулому навчальному році заклад отримав благодійну допомогу у вигляді ремонту приміщень, придбані наочності, технічні засоби навчання.

Кошти благодійників були використані на визначені ними цілі. Детальне звітування про це проводилося на засіданнях батьківської піклувальної ради 2 рази на рік, загальношкільних батьківських зборах. Особливу увагу приділяли питанням якісного використання наявної навчально-матеріальної бази, що в кінцевому підсумку стало результатом того, що на відвіданих уроках її з успіхом використано. З метою економії бюджетних та позабюджетних коштів проведено низку практичних заходів та проконтрольовано їх виконання з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Результатом їх виконання стало дотримання теплового режиму у всіх навчальних приміщеннях. Упродовж року забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Переді мною стояло завдання прозвітувати свій вклад у розвиток закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняті управлінські рішення.

Я зупинилась на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які хоч і були дрібними, проте вимагали певного часу і зусиль для їх вирішення. Головне те, що ми, визначивши перспективні напрями розвитку навчального закладу, успішно працює­мо над їх реалізацією.

Наявні результати і здобутки з управління закладом — це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного члена трудового колективу, батьків та громад­ськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Comments


bottom of page