top of page
ученики

МО вчителів іноземної мови

Здоров'язберегіаючі технології навчання

Діти відчувають величезну потребу в русі, що є для них засобом пристосування до життя, пізнння навколишнього світу.

Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість та відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор.

ІКТ

 • Змінити форму навчання з авторитарної на комунікаційну, інтерактивну, заглиблену в спілкування

 • Навчати мову не аналітично, а критично (формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою)

 • Підтримувати ефективну мотивацію та зв'язок з реальним життям для набуття практичних вмінь

  • Викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних (так звана інформаційна прогалина - невід'ємна складова інтерактивного обміну інформацією)

Teaching in primary

Науково-методчне забезпечення уроків іноземної мови у 1-4класів

Державний стандарт початкової загальної освіти при вивченні іноземних мов.

Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінета Міністрів від 20 квітня 2011 року №462.

На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

Вивчення іноземних мов у 2014-2015н.р. буде здійснюватись за навчальними програмами:

 • "Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи", -К.: Видавничий дім "Освіта", 2012р.

 • "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи", Київ "Перун", 2005р.

 • "Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11ласи" Київ, Поліграфкнига, 2010р.

Особливості у вивченні іноземної мови у початковій школі.

 • Комунікативно-орієнтованих підхід

 • Орієнтація на компетентнісний підхід

 • Використання аудіо та відеоматеріалів

 • Систематичне повторення вивченого матеріалу (розвиток мислення, уваги, пам'яті, сприймання та уявлення)

 • Позитивна мотивація

 • Наочно-дієве та наочно-образне мислення в молодих школярів

 • Імітативно-ігрові технології (формування в учнів всіх компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму наголосу та інтонації, робота в парах, групі)

 • Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 • Використання досвіду рідної мови

 • Взаємопов'язане навчання мови і культури

 • Інтегроване навчання видів мовленневої діяльності

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів початкової школи

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватись лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідних гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України"

 • "Англійська мова, 1/2/3 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів. Несвіт А.М., "Генеза", 2012-2013

 • Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 4кл. Карп'юк О.Д., "Лібра Терра", 2011

 • Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В., "Генеза" 2013

 • НМК "Welcome" starter A/B//1/2/3 Elizabeth Gray - Virginia Evans/ Express Publishing

 • Німецька мова "Guten Tag!" Басай Н.П., "Освіта", 2009

1-2 клас

1 клас розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.

В програмі з іноземної мови для 1 класу виділено сфери спілкування, а саме:

 • Особистісна (сім'я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини)

 • Публічна (свята та традиції, пов'зані з ними)

 • Освітня (предмети шкільного побуту)

2 клас передбачає збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують поширине тлумачення.

Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й аудіо та відео записи дитячіх віршів, пісень, римівок, мікро-діалогів, міні-розповідей

У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням вголос та читання про себе.

Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма - графікі та орфографії.

Саме у 2-му класі закладються основи грамотного письма.

3-4 клас

У 3-му класі значно ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. Крім невербальних моделей комунікативної поведінки, діти вживають емоційно-забарвлені комунікативні одиниці мови, характерні носіям мови, які вони вивчили завдяки використанню автентичних прикладів іноземної мови (відео фрагменти, дитяча поезія, казки, оповідання тощо)

У 3-4 класі доцільно застосовувати ситуації, побудовані за принципом діалогу культур, а саме: ситуацій уявних подорожей до визначених місць країни, мова якої вивчається, ситуацій обміну думками, пов'язаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії шкільного життя, національні та родинні свята, світу дитячих захоплень тощо.

У 4 класі збільшується доля самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності. Це не тільки індивідуальні завдання при виконанні пошукових завдань при читанні та письмі. На особливу увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої групової роботи молодших школярів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основними видами оцінювання з іноземної мови є:

 • Поточне

 • Тематичне

 • Семестрове

 • Річне

Вибір видів контролю (перевірки і оцінювання), їх зміст, послідовність, взаємозалежність, час проведення визначаються специфікою навчального предмету. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Наприкінці I та II семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання. Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу здійснюється вербально, у 2/3/4 класах за 12-бальною шкалою.

Кількість і призначення учнівських зошитів, їх перевірка. Перевірка учнівських зошитів, словників.

 • Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі

 • При перевірці робот з іноземної мови у початковій школі  вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

 • Оцінка за ведення зошита виставляється у журнал один раз на місяць

 • Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить оцінку та підпис

 • Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається

Рекомендована література та інтернет-ресурси

 • Навчальний посібник "Методика навчання англійської мови у початковій школі", Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009р.

 • Методичний посібник для вчителів іноземних мов "Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи", Редько В., Київ, "Генеза", 2007р.

 • British Council LearnEnglish Kids -сайт з безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям вивчити англійську мову (ігри, пісні, оповідання), є окремий розділ з порадами для батьків

bottom of page